لوله تهویه گوش


تعبیه لوله تهویه گوش (جراحی VT)
فيلم جراحي و توضيحات دكتر رجعتي در خصوص عمل تعبیه لوله تهویه گوش براي درمان تجمع مایع پشت پرده گوش.
براي كسب اطلاعات بيشتر در خصوص این بيماري، دکمه مایع پشت پرده گوش را ملاحظه بفرمائيد. • • • • • •
Dr. Mohsen Rajati Haghi, MD
Otologist, Neurotologist, Full Professor
Baran bld, Aref 5, Ahmadabad Ave., Mashhad, iran
0098-5138473541
0098-9156011229
• • • • • •
Follow us on Instagram: @drrajatihaghi