راهنمای بیماران

توصیه های روز عمل

● بیمار براي عمل جراحی باید ناشتا باشد. عدم مصرف مواد غذایی مایع به مدت 4 ساعت و مواد غذایی جامد و شیر به مدت 8 ساعت قبل از عمل ضروري است. بنابراین با رعایت زمان فوق و با توجه به آنکه عمل شما پس از ساعت 12 ظهر انجام می شود، صبح زود می توانید صبحانه سبکی میل نمایید.
● ساعت 8 صبح به بیمارستان جهت بستري مراجعه نمایید.
● هنگام مراجعه برگه بستري، اوراق شناسایی، آزمایشـــات، تست شنوایی، عکس ها و ... را به همراه داشته باشید.
● در مورد کودکان حضور پدر یا قیم قانونی الزامی است.
● توصـیه می شود بیمار صـبح روز مراجـعه یـا شـب قبـل استـحــمام نمایند.

تذکرهای مهم

● در صورت ابتلا به سرماخوردگی حتما با ما تماس بگیرید. در برخی شرایط مخصوصا در صورت همراهی تب و سرفه بهتر است، اعمال جراحی غیر اورژانسی را به دلیل افزایش ریسک مشکلات تنفسی به تاخیر انداخت.
● اگر به هر دلیل قبل از عمل دچار تبخال شده اید حتما با ما تماس بگیرید، زیرا بهتر است اعمال جراحی غیر اورژانس را به دلیل ریسک گسترش تبخال تا بهبود کامل آن به تاخیر انداخت.

لطفا فایل راهنمای بیماران مربوطه را از لیست زیر انتخاب و دانلود کنید.

 
   
 
   
 ● ● ● ● ● ● ●
Dr. Mohsen Rajati Haghi, MD
Otologist, Neurotologist, Full Professor
Baran bld, Aref 5, Ahmadabad Ave., Mashhad, iran
0098-5138473541
0098-9156011229
● ● ● ● ● ● ●
Follow us on Instagram: @drrajatihaghi