نوبت دهی آنلاین

بیماران گرامی جهت وقت ویزیت به این موارد توجه فرمائید:

شما میتوانید از طریق روبیکا به شماره 09156011229 شرح مشـکل و تصویر مدارک خود شامــل: تصویر چـهره، نوار گــوش، CT اسکن، MRI و سایر موارد را ارسال نمــوده و پس از بررسی مدارک با توجه به ماهیت و شدت بیمـــــاري و برنامـــــــه زمانی، جهت هماهنگی نوبت ویزیت، تلفنـی یا با ارسال پیامک با شما تماس گرفته خواهد شد.

ساعت کار مطب:

شنبه و سه شنبه 16:30 الی 20

لطفــا جهـت نوبـت گرفتــن در مطــب بـــا شــمـاره تـلفـــن 051-38473541 تمـــاس بگیـریـد و یـا بـا ارســـــال مــدارک از طریــق روبیکا بـه شـمـــــــاره 09156011229 هماهنگی نمایید.

توصیه می شود بیمارانی که از راه دور می آیند قبل از مراجعه حضـــــوری، با تلفن هاي فوق تمــــاس گرفته و در مورد حضور و مرخصی بودن پزشک سوال فرمایند.
• • • • • •
Dr. Mohsen Rajati Haghi, MD
Otologist, Neurotologist, Full Professor
Baran bld, Aref 5, Ahmadabad Ave., Mashhad, iran
0098-5138473541
0098-9156011229
• • • • • •
Follow us on Instagram: @drrajatihaghi