گالری

طراحی سوالات آزمون بورد تخصصی، شهریور 1401، تهران
مراسم تجلیل از پزشک نمونه - سال 1400
Hanover International Conference, Germany, 2018 Warsaw International Conference, Poland, 2019
Mashhad International Congress, Iran, 2018 Tehran International Congress, Iran, 2018
Portugal International Conference, 2017 Cochlear implantation, Mashhad, Iran
Tajikistan International Congress, 2016 Austria International Conference, 2013
IFOS Seoul International Conference, Korea - 2013
 

• • • • • •
Dr. Mohsen Rajati Haghi, MD
Otologist, Neurotologist, Full Professor
Baran bld, Aref 5, Ahmadabad Ave., Mashhad, iran
0098-5138473541
0098-9156011229
• • • • • •
Follow us on Instagram: @drrajatihaghi