خدمات درمانی

از جمله خدمات درمانی دکتر رجعتی به بیماران عبارتند از:
• کلیه اعمال جراحی گوش میانی مرتبط با بیماری هاي عفونــی و غیرعفـونی:
     - تمپانوپلاستی، اسیکولوپلاستی، ماستوئیدکتومی
• اعمال جراحی براي برقراري شنوایی:
     - سمعکهاي استخوانی و گوش میانی - استاپدوتومی - کاشت حلزون شنوایی
• اعمال جراحی مربوط به گوش داخلی و سرگیجه
• اعمال مربوط به عصب حرکتی صـورت (عصــب فاسیــــال):
     - دکمپرسیون عصب، پیوند عصب - جراحی میدل فوسا
• جراحی مربوط به قاعده جمجمه و تومورها

برای کسب اطلاعات بیشتر، بر روی هر کدام از دکمه های سمت راست کلیک کنید.


• • • • • •
Dr. Mohsen Rajati Haghi, MD
Otologist, Neurotologist, Full Professor
Baran bld, Aref 5, Ahmadabad Ave., Mashhad, iran
0098-5138473541
0098-9156011229
• • • • • •
Follow us on Instagram: @drrajatihaghi