جراحی استاپدکتومی


فيلم جراحي و توضيحات دكتر رجعتي در خصوص عمل استاپدكتومي براي درمان ناشنوايي ناشي از بيماري اتواسكلروز.
براي كسب اطلاعات بيشتر در خصوص این بيماري، دکمه بیماری اتواسکلروز را ملاحظه بفرمائيد.
______
Dr. Mohsen Rajati Haghi, MD
Otologist, Neurotologist, Full Professor
Baran bld, Aref 5, Ahmadabad Ave., Mashhad, iran
0098-5138473541
0098-9156011229
______
Follow us on Instagram: @drrajatihaghi