تزریقات داخل گوشی برای درمان منییر


تزریقات داخل گوشی برای درمان منییر
(Intra-Tympanic Injection)

توضيحات دكتر رجعتي در خصوص روش تزریقات داخل گوشی، روشی نوین براي درمان بیماری منییر.
براي كسب اطلاعات بيشتر در خصوص این بيماري، دکمه بیماری منییر را کلیک بفرمائيد.
______
Dr. Mohsen Rajati Haghi, MD
Otologist, Neurotologist, Full Professor
Baran bld, Aref 5, Ahmadabad Ave., Mashhad, iran
0098-5138473541
0098-9156011229
______
Follow us on Instagram: @drrajatihaghi