خدمات زیبایی

برای مشاهده نمونه تصاویر قبل و بعد خدمات زیبایی دکتر رجعتی و آگاهی از نکات لازم در خصوص مراقبت های بعد از خدمات زیبایی از جمله:

• • • جراحی های زیبای بینی،
• • • جراحی زیبایی گوش،
• • • بوتاکس،

بر روی دکمه های مربوطه ی سمت راست کلیک کنید.
• • • • • •
Dr. Mohsen Rajati Haghi, MD
Otologist, Neurotologist, Full Professor
Baran bld, Aref 5, Ahmadabad Ave., Mashhad, Iran
0098-5138473541
0098-9156011229
• • • • • •
Follow us on Instagram: @drrajatihaghi