زمینه کاری

• کلیه اعمال جراحی گوش میانی مرتبط با بیماری هاي عفونــی و غیرعفـونی:
- تمپانوپلاستی، اسیکولوپلاستی، ماستوئیدکتومی

• اعمال جراحی براي برقراري شنوایی:
- سمعکهاي استخوانی و گوش میانی - استاپدوتومی - کاشت حلزون شنوایی

• جراحی هاي زیبایی بینی و گوش

• اعمال مربوط به عصب حرکتی صـورت (عصــب فاسیــــال):
- دکمپرسیون عصب، پیوند عصب - جراحی میدل فوسا

• اعمال جراحی مربوط به گوش داخلی و سرگیجه

• جراحی مربوط به قاعده جمجمه و تومورها

• • • • • • •
Dr. Mohsen Rajati Haghi, MD
Otologist, Neurotologist, Full Professor
Baran bld, Aref 5, Ahmadabad Ave., Mashhad, iran
0098-5138473541
0098-9156011229
• • • • • • •
Follow us on Instagram: @drrajatihaghi