فعالیت های علمی و اجرایی

  • استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد
  • پزشک برگزیده سال 1400
  • عضو جامعه جراحان گوش، حلق و بینی ایران
  • عضو مرکز کاشت حلزون شنوایی خراسان رضوی
  • عضو مرکز تحقیقات سینوس و آلرژی
  • عضو هیئت تحریریه مجله گوش، گلو، بینی و حنجره ایران
• • • • • • •
Dr. Mohsen Rajati Haghi, MD
Otologist, Neurotologist, Full Professor
Baran bld, Aref 5, Ahmadabad Ave., Mashhad, iran
0098-5138473541
0098-9156011229
• • • • • • •
Follow us on Instagram: @drrajatihaghi