پزشک برگزیده سال 1400

دکتر محسن رجعتی حقی از طرف سازمان نظام‌پزشکی به عنوان «پزشک برگزیده در سال 1400» انتخاب گردیدند.

 
 
 
 
 
 

• • • • • •
Dr. Mohsen Rajati Haghi, MD
Otologist, Neurotologist, Full Professor
Baran bld, Aref 5, Ahmadabad Ave., Mashhad, Iran
0098-5138473541
0098-9156011229
• • • • • •

Follow us on Instagram: @drrajatihaghi