طراحی سوالات آزمون بورد تخصصی

«جمع اساتید برگزیده گوش و حلق و بینی کشور جهت طراحی سوالات آزمون بورد، شهریور 1401، تهران»

حضور دکتر رجعتی در جمع اساتید برگزیده گوش و حلق و بینی کشور، جهت طراحی سوالات آزمون بورد تخصصی. دانشجویان تخصصی (دستیاران) در پایان دوره‌های ۴ تا ۵ ساله آموزشی خود، در آزمون بورد شرکت می کنند. این آزمون در دو بخش کتبی چندگزینه‌ای و شفاهی برای کیسهای بالینی برگزار می شود و قبولی در آن نشانگر کسب دانش و مهارت کافی برای درمان بیماران تخصصی می باشد.
همه‌ ساله در اوایل شهریور ماه هیئت های بورد تخصصی که از اساتید برجسته گروه های تخصصی مختلف انتخاب می شوند، مسؤول برگزاری این آزمون هستند.
دکتر رجعتی در ۶ سال اخیر حضور فعال در هیئت بورد گوش، حلق، بینی و جراحی سر و گردن داشته‌اند.

• • • • • •
Dr. Mohsen Rajati Haghi, MD
Otologist, Neurotologist, Full Professor
Baran bld, Aref 5, Ahmadabad Ave., Mashhad, iran
0098-5138473541
0098-9156011229
• • • • • •
Follow us on Instagram: @drrajatihaghi