زمینه کاری

1. اعمال عمومی رشته گوش و حلق و بینی مانند جراحی لوزه، جراحی تیغه بینی...
2. اعمال جراحی گوش میانی:
- تمپانوپلاستی
- ماستوئیدکتومی
- استاپدوتومی
3. اعمال عصب فاسیال :
- دکمپرسیون عصب
- پیوند عصب
- جراحی میدل فوسا
4. اعمال جراحی گوش داخلی
5. اعمال جراحی برای برقراری شنوایی
- سمعک ها یاستخوانی
- سمعک های گوش میانی
6. کاشت حلزون شنوایی