آموزش بیماران

جراحی لوزه های کامی و لوزه سوم
جراحی های مربوط به عفونت گوش و ترمیم پرده صماخ
جراحی های مربوط به بازسازی سیستم استخوانچه ای
استاپدوتومی و اتواسکلروزیس
کاشت حلزون شنوایی
جراحی های روی عصب فاسیال
سمعک های کاشتنی