تحصیلات

  • دکتراي عمومي, دانشگاه علوم پزشکي مشهد، سال 1375-1367

  • تخصص گوش ، حلق و بيني، دانشگاه علوم پزشکي مشهد، سال 1382-1378

  • فلوشيب اتولوژي و نرو اتولوژي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، سال 1385-1383