افتخارات

  • رتبه 4 بورد ناسیونال سراسری کشور در سال 1382 در رشته گوش ، حلق و بيني

  • پزشک نمونه مشهد در سال 1388 از طرف اداره کل بیمه خدمات درمانی خراسان رضوی

  • رتبه اول در گروه گوش ، حلق وبيني مشهد در سال های 1389 تا 1391 طبق نظر سنجی دستیاران در ارزشیابی آموزشی اعضاء هیات علمی