تخصص

  • گوش وگلو وبيني

  • فلوشيب اتولوژي و نرو اتولوژي

  • جراحی سرو گردن


  • دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد

  • عضو جامعه جراجان گوش و حلق و بینی ایران

  • عضو مرکز کاشت حلزون شنوایی خراسان رضوی

  • عضو مرکز تحقیقات سینوس و آلرژی

  • عضو هیئت تحریریه مجله گوش گلو بینی و حنجره ایران